E-dziennik

Od roku szkolnego 2023/2024 funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu Szkolny Klub Mediacji.
Koordynatorkami tego projektu są panie: Angelika Loręcka i Weronika Idzikowska.

REGULAMIN Szkolnego Klubu Mediacji

                                                                                               1

[Przedmiot Regulaminu]

Regulamin określa podstawowe informacje dotyczące:

1.Mediacji;

2.Mediatora rówieśniczego;

3.Szkolnego Klubu Mediacji.

Postanowienia Regulaminu są stosowane w mediacjach rówieśniczych w sporach pomiędzy uczniami. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Szkoły oraz w siedzibie Szkolnego Klubu Mediacji.

                                                                                                2

[Mediacja w Szkolnym Klubie Mediacji]

Mediacje rówieśnicze prowadzone są na terenie Szkoły, w wyznaczonym przez Władze Szkoły stałym miejscu zapewniającym uczniom swobodną rozmowę oraz możliwość spisania ugody. Mediację rówieśniczą prowadzi Mediator Rówieśniczy wybrany spośród uczniów spełniających wymogi określone w § 4 niniejszego Regulaminu Szkolnego Klubu Mediacji. Szkolny Klub Mediacji prowadzi Listę Mediatorów Rówieśniczych (zwaną dalej Listą).

Mediacje prowadzi się na podstawie wniosku (załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolnego Klubu Mediacji):

1.Ucznia;

2,Rodzica;

3.Pracownika szkoły.

Do Mediatorów Rówieśniczych mogą zgłaszać się wszyscy uczniowie danej szkoły.

                                                                                                 3

[Opiekun Szkolnego Klubu Mediacji]

Opiekunem Szkolnego Klubu Mediacji może być osoba zatrudniona w szkole, w której utworzono Szkolny Klub Mediacji.

Opiekun mediatorów rówieśniczych koordynuje pracę i wspomaga mediatorów rówieśniczych na każdym etapie mediacji (przygotowania i prowadzenia oraz dokumentowania), a także – w razie potrzeby – po jej zakończeniu.

Opiekun mediatorów rówieśniczych kwalifikując sprawy uczniów do mediacji rówieśniczej, bierze pod uwagę rodzaj konfliktu i gotowość uczniów do udziału w mediacji, kompetencje mediatorów rówieśniczych oraz przepisy prawa.

Mediacje rówieśnicze mogą odbywać się w obecności Opiekuna Szkolnego Klubu Mediacji.

                                                                                             4

[Podstawowe zasady mediacji rówieśniczych]

1.Postępowanie mediacyjne jest dobrowolne.
2. Na uczestniczenie w mediacji rówieśniczej muszą wyrazić zgodę wszyscy uczniowie pozostający w sporze. 3. Uczniowie oraz Mediator powinni współpracować ze sobą.
4. Na mediacji obowiązują zasady dobrego wychowania.
5. Wybrany Mediator Rówieśniczy powinien być bezstronny i neutralny wobec uczniów pozostających w sporze.
6. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do bezstronności i niezależności Mediatora, powinien on powiadomić o nich strony konfliktu oraz Opiekuna Szkolnego Klubu Mediacji.
7. Postępowanie mediacyjne jest poufne. Mediator nie może ujawnić uzyskanych podczas trwania mediacji informacji o faktach dotyczących przedmiotu sporu oraz o stanowisku uczniów – stron konfliktu. Strony przestrzegają poufności postępowania mediacyjnego w czasie jego trwania i po jego zakończeniu.

                                                                                              5

[Mediator Rówieśniczy]

Mediatorem Rówieśniczym może być uczeń, który:

1.Jest przynajmniej uczniem klasy szóstej Szkoły Podstawowej;
2. Uzyskał dobrą, bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania za ostatnie półrocze (m. im. Wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych, dba o piękno mowy ojczystej, dba o bezpieczeństwo swoje i innych, cechują go wysoka kultura osobista, jest wzorem dla innych uczniów);
3.Chce pełnić rolę mediatora rówieśniczego;
4. Potrafi być dyskretny;
5.Cieszy się sympatią i poważaniem innych uczniów;
6.Ukończył zorganizowane w szkole szkolenie z zakresu prowadzenia mediacji.

                                                                                        6

[Wybór Mediatora]

Mediatora wybierają uczniowie pozostający w sporze spośród Mediatorów Rówieśniczych wpisanych na Listę. Mediator wpisany na Listę może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów. W trakcie mediacji strony mogą zgodnie zmienić Mediatora kub powiększyć zespół Mediatorów. Mediacje mogą prowadzić za zgodą stron nie więcej niż dwaj Mediatorzy. Jeżeli w trakcie mediacji okaże się, że wybrany Mediator Rówieśniczy przestał być bezstronny lub neutralny, powołuje się nowego Mediatora Rówieśniczego za zgodą stron oraz Opiekuna Szkolnego Klubu Mediacji.

                                                                                              7

[Udział osób trzecich]

W posiedzeniach mediacyjnych mogą brać udział osoby trzecie za uprzednią zgodą stron postępowania mediacyjnego.

                                                                                         8

[Posiedzenie mediacyjne]

Po otrzymaniu przez Szkolny Klub Mediacji wniosku o przeprowadzenie mediacji, Mediator Rówieśniczy lub osoba upoważniona przez Opiekuna Szkolnego Klubu Mediacji i Mediatora proponuje stronom wstępny termin posiedzenia mediacyjnego.

Posiedzenie mediacyjne odbywa się w budynku szkoły.

Czas trwania każdego posiedzenia mediacyjnego określa Opiekun Szkolnego Klubu Mediacji.

                                                                                         9

[Sprawozdanie z postępowania mediacyjnego]

Po zakończeniu postępowania mediacyjnego z przebiegu mediacji jest sporządzone sprawozdanie, w którym zaznacza się miejsce i czas prowadzenia mediacji, podaje się imiona i nazwiska stron, imię i nazwisko Mediatora lub Mediatorów Rówieśniczych, adres Szkolnego Klubu Mediacji oraz wynik mediacji. Protokół podpisuje Mediator lub Mediatorzy Rówieśniczy. Mediator wręcza stronom kopię protokołu.

Protokół wraz z ugodą (jeżeli została zawarta) przechowywany jest w Szkolnym Klubie Mediacji.

                                                                                           10

[Ugoda mediacyjna]

Jeżeli strony zawarły ugodę przed Mediatorem Rówieśniczym, załącza się w całości do sprawozdania jako egzemplarz podpisany przez strony.

                                                                                         11

[Zakończenie postępowania]

Postępowanie mediacyjne kończy się w przypadku:

1.Podpisania przez uczniów pozostających w sporze ugody;
2.Cofnięcia przez uczniów pozostających w sporze zgody na uczestniczenie w postępowaniu mediacyjnym;
3. Zauważenia przez Opiekuna Szkolnego Klubu Mediacji nieskuteczności postępowania mediacyjnego lub eskalacji konfliktu.

                                                                                      12

[Obowiązywanie Regulaminu]

Za wiążący uznaje się Regulamin obowiązujący w dniu wszczęcia mediacji. Mediator prowadzi mediacje zawsze w oparciu o Regulamin, z którym zapoznali się wszyscy uczestnicy mediacji.

Uczestnicy mediacji podpisują Regulamin.

Załącznik 1

Luboń, dnia ………………………….

…………………………………………………
(imię i nazwisko)

Szkolny Klub Mediacji

utworzony w Szkole Podstawowej nr 5

W Luboniu

 

 

Wniosek o skierowanie stron do mediacji rówieśniczej

Wnoszę o skierowanie mojej sprawy do mediacji.

Opis sprawy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o poprowadzenie mojej sprawy przez ……………………………………………………………….. .

…………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Komunikaty

29.04.2024

Zbiórka kredek

Zapraszamy do udziału w corocznej zbiórce używanych kredek (w dniach 6.05-17.05).

Co zrobić?
1. Posegreguj swoje stare kredki (nie przyjmujemy kredek świecowych).
2. Kredki długie (powyżej 10 cm) podziel na kolory, zdejmij gumkę (jeśli jest cała – zostaw) lub metalowe pozostałości, wyczyść zabrudzenia, zatemperuj “na ostro” i zepnij gumką recepturką.
3. Kredki krótkie wyczyść, zdejmij gumkę lub metalowe pozostałości, zatemperuj i wrzuć bez dzielenia na kolory do torebki.

Kredki wrzucamy do kartonika przy szkolnej dyżurce.

Zachęcamy do udziału w akcji!

Szkolne Koło Wolontariatu

UWAGA! INFORMACJA DLA RODZICÓW ZAMAWIAJĄCYCH OBIADY.

Ceny zmieniły się od 1 lutego 2024 roku.

Cena zestawu dla ucznia od lutego 2024 wynosi 14,50 zł : rodzic płaci 12 zł, a Miasto Luboń dopłaca 2,50 zł
Cena zupy od lutego 2024 wynosi 6 zł : rodzic płaci 5 zł, a Miasto Luboń dopłaca 1 zł
Cena drugiego dania od lutego 2024 wynosi 12 zł: rodzic płaci 10,50, a Miasto Luboń dopłaca 1,50 zł

Korzystamy nadal z aplikacji Zamów posiłek »

Podręczniki w roku szkolnym 2023/2024
ZOBACZ WYKAZ »